Transformace

V roce 2017 naše organizace započala s transformací DOZP v Kadani, kterou chceme docílit větší samostatnost pro klienty žijící ve skupinovém chráněném bydlení a pro stávající klienty v DOZP docílit snížení kapacity a zajistit více prostoru na pokojích a denních místnostech.

V roce 2018 zřizovatel Ústecký kraj koupil pro klienty skupinového chráněného bydlení rodinný dům, který projde celkovou rekonstrukcí a přizpůsobí se požadavkům služby.

Odchodem klientů do skupinového chráněného bydlení a snížením kapacity docílíme pro klienty s vysokou mírou podpory v DOZP Kadaň klidnější domácí prostředí, které bude plně zabezpečeno pracovníky v přímé péči (PSS, zdravotní personál).

Skupinové chráněné bydlení bude zajišťovat personál v přímé péči (PSS). Klientům bude poskytováno jedno hlavní jídlo (oběd), ze stravovacího provozu DOZP ostatní stravu si budou zajišťovat sami s podporou pracovníků. Klienti budou vedeni k praktickým činnostem a dovednostem, které jsou běžné pro vedení domácnosti.

Vize transformace DSS Kadaň - Mašťov, p.o., spočívá v procesu deinstitucionalizace a humanizace sociálních služeb, což je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje služeb v Ústeckém kraji na období 2016 – 2018, kde jedním z cílů je „Podporovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb v kraji“ uplatňováním metod trvale zvyšujících kvalitu poskytovaných sociálních služeb, naplňováním standardů kvality sociálních služeb v Ústeckém kraji, vytvářením efektivní sítě sociálních služeb, podporující setrvání člověka v majoritní společnosti, deinstitucionalizací pobytových sociálních služeb, které nesplňují podmínky stanovené Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a dalšími zákonnými předpisy.

V souladu je i s Programem rozvoje Ústeckého kraje pro období 2014 – 2020. V rámci opatření 2.3 – Sociální a zdravotnické služby jsou zahrnuty aktivity transformace velkokapacitních pobytových zařízení sociální péče ve služby komunitního typu a zajištění odborné podpory zařízení při zpracování rozvojových/transformačních plánů a podpory při vzdělávání personálu.