Transformace

V roce 2017 naše organizace započala s transformací DOZP v Kadani, kterou chceme docílit větší samostatnost pro klienty žijící ve skupinovém chráněném bydlení a pro stávající klienty v DOZP docílit snížení kapacity a zajistit více prostoru na pokojích a denních místnostech.

V roce 2018 zřizovatel Ústecký kraj koupil pro klienty skupinového chráněného bydlení rodinný dům, který projde celkovou rekonstrukcí a přizpůsobí se požadavkům služby.

Odchodem klientů do skupinového chráněného bydlení a snížením kapacity docílíme pro klienty s vysokou mírou podpory v DOZP Kadaň klidnější domácí prostředí, které bude plně zabezpečeno pracovníky v přímé péči (PSS, zdravotní personál).

Skupinové chráněné bydlení bude zajišťovat personál v přímé péči (PSS). Klientům bude poskytováno jedno hlavní jídlo (oběd), ze stravovacího provozu DOZP ostatní stravu si budou zajišťovat sami s podporou pracovníků. Klienti budou vedeni k praktickým činnostem a dovednostem, které jsou běžné pro vedení domácnosti.

Vize transformace DSS Kadaň - Mašťov, p.o., spočívá v procesu deinstitucionalizace a humanizace sociálních služeb, což je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje služeb v Ústeckém kraji na období 2016 – 2018, kde jedním z cílů je „Podporovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb v kraji“ uplatňováním metod trvale zvyšujících kvalitu poskytovaných sociálních služeb, naplňováním standardů kvality sociálních služeb v Ústeckém kraji, vytvářením efektivní sítě sociálních služeb, podporující setrvání člověka v majoritní společnosti, deinstitucionalizací pobytových sociálních služeb, které nesplňují podmínky stanovené Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a dalšími zákonnými předpisy.

V souladu je i s Programem rozvoje Ústeckého kraje pro období 2014 – 2020. V rámci opatření 2.3 – Sociální a zdravotnické služby jsou zahrnuty aktivity transformace velkokapacitních pobytových zařízení sociální péče ve služby komunitního typu a zajištění odborné podpory zařízení při zpracování rozvojových/transformačních plánů a podpory při vzdělávání personálu.

Rok 2019  
V důsledku zdlouhavého zprocesování všech úkonů spojených s odkoupením objektu a jeho převedením do majetku Ústeckého kraje (předání klíčů příspěvkové organizaci od objektu proběhlo v říjnu 2018), došlo k výraznému časovému posunu v realizaci plánovaných dílčích aktivit, které na sebe navazují (zejména pak, zadání projektové dokumentace, vyhlášení výběrového řízení a následná rekonstrukce objektu), což je příčinou změny původního transformačního plánu, především v návaznosti na změny termínů realizace těchto aktivit.
Další podstatnou změnou transformačního plánu je odstoupení od zajištění cvičného bytu jako dalšího místa poskytování služby v rámci DOZP Kadaň. V nabídce realitních kanceláří byly pouze byty ve vyloučené lokalitě Kadaně, popř. byty finančně náročné. Nácviky klientů v péči o vlastní osobu a domácnost probíhají i nadále v rámci jednotlivých domácností na zařízení a převážně v rámci dočasného místa poskytování služby chráněného bydlení, která započala poskytování od ledna 2019.
Z výše uvedených důvodu Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 019/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 schválilo změnu Transformačního plánu Domovů pro osoby se zdravotním postižením Kadaň. 
Rok 2019  
V důsledku zdlouhavého zprocesování všech úkonů spojených s odkoupením objektu a jeho převedením do majetku Ústeckého kraje (předání klíčů příspěvkové organizaci od objektu proběhlo v říjnu 2018), došlo k výraznému časovému posunu v realizaci plánovaných dílčích aktivit, které na sebe navazují (zejména pak, zadání projektové dokumentace, vyhlášení výběrového řízení a následná rekonstrukce objektu), což je příčinou změny původního transformačního plánu, především v návaznosti na změny termínů realizace těchto aktivit.
Další podstatnou změnou transformačního plánu je odstoupení od zajištění cvičného bytu jako dalšího místa poskytování služby v rámci DOZP Kadaň. V nabídce realitních kanceláří byly pouze byty ve vyloučené lokalitě Kadaně, popř. byty finančně náročné. Nácviky klientů v péči o vlastní osobu a domácnost probíhají i nadále v rámci jednotlivých domácností na zařízení a převážně v rámci dočasného místa poskytování služby chráněného bydlení, která započala poskytování od ledna 2019.
Z výše uvedených důvodu Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 019/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 schválilo změnu Transformačního plánu Domovů pro osoby se zdravotním postižením Kadaň.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 051/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 schválilo další změnu Transformačního plánu Domovů pro osoby se zdravotním postižením Kadaň.

Ke změně transformačního plánu opětovně dochází z důvodu celkového posunu rekonstrukce budovy tj. k výraznému časovému posunu v realizaci plánování dílčích aktivit jako zadání projektové dokumentace, vyhlášení výběrového řízení a na ně navazující další aktivity. Teprve v listopadu 2019 mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Podle původního plánu mělo v tomto období už dojít k přestěhování klientů z náhradního ubytování do zrekonstruované budovy. Z tohoto důvodu dochází v transformačním plánu ke změnám termínů realizace výše uvedených a dalších navazujících aktivit.

Rok 2020
V měsíci březnu 2020 dochází k předání staveniště – objektu k rekonstrukci stavební firmě. Rekonstrukce objektu byla ukončena ke konci měsíce září a následně zahájeno řízení k vydání kolaudačního souhlasu o povolení užívání stavby. K 1. 12. 2020 dochází k přestěhování klientů z náhradních ubytovacích prostor do zrekonstruovaného rodinného domu a k ukončení Transformačního plánu Domovů pro osoby se zdravotním postižením Kadaň.