Informace pro oznamovatele o možném protiprávním jednání

Oznamovatelem je fyzická osoba, která učinila oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Která protiprávní jednání lze nahlásit v režimu ochrany oznamovatelů – jsou to ta, která

 • má znaky trestného činu,
 •  má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Co nelze nikdy hlásit
Z oznamování jsou vyloučeny některé typy zákonem chráněných informací. Nelze tak například podat oznámení, které by obsahovalo informace podléhající tajemství právnických (např. advokátní tajemství) nebo zdravotnických profesí; informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb. Dále nesmí být součástí oznámení utajované informace a informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Osoba, která by podala oznámení obsahující některé z uvedených informací, nejen že není chráněna ve smyslu zákona, ale může se dopustit přestupku, či dokonce trestného činu.

Oznámení musí obsahovat

 • informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo porušuje návrh zákona nebo právní předpis nebo předpis Evropské unie, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.
 • údaje identifikující oznamovatele – údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatele, kontaktní údaje.

Jak lze oznamovat

Oznámení o možném protiprávním jednáním lze oznámit:

 1.  Vnitřním oznamovacím systémem
 • ústně v pracovní době od 7 do 13. hod.
  • telefonicky na telefonní čísle +420 477 577 901.
  • osobně (schůzka s Příslušnou osobou) na základně žádosti oznamovatele na domluveném místě zajišťujícím ochranu oznamovatele.
 • písemně elektronicky na e-mailovou adresu oznameni(zavináč)dsskm.cz
 • písemně listinou v uzavřené obálce na adresu Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, Březinova 1093, 432 01 Kadaň s označením obálky „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ nebo vhozením obálky do schránky s označením „WHISTLEBLOWING – OZNÁMENÍ“ umístěné v zádveří objektu „domečku“ ul. Kostelní 97, 431 56 Mašťov. Objekt je součástí zařízení Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením Mašťov, které je začleněno do Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o., (dále jen „DSSKM“).

Oznámení přijímá a vyřizuje pouze Příslušná osoba nebo její zástupce (dále jen „Příslušná osoba“), která vykonává tuto činnost nestranně, zachovává důvěrnost informací a chrání osobnost oznamovatele a dalších osob, na které dopadá ochrana.

Oznamovatel obdrží od Příslušné osoby vyrozumění nejpozději do:

 1. 7 dnů o přijetí oznámení,
 2. 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Příslušnou osobou je Ing. Jitka Pémová, manažer kvality DSSKM. V její nepřítomnosti ji zastupuje Bc. Jan Čvír, správce informačních a komunikačních technologií DSSKM.

 1. Externím oznamovacím systémem Ministerstvu spravedlnosti ČR. Bližší informace naleznete na www.justice.cz,  https://oznamovatel.justice.cz/
 1.  Uveřejněním

Ve vybraných případech je možné zjištěné informace uveřejnit. Oznámení formou uveřejnění má svá specifická pravidla (§ 7odst. 1, písm. c zákona) a není ji možné učinit ve všech případech. Pokud k němu oznamovatel přistoupí neoprávněně, vystavuje se přestupku.

Další informace naleznete:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
 •  Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů