Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.

Centrální podatelna

Úřední hodiny a adresa podatelny viz. Kontakty

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument organizace dále nezpracovává. Na tomto pracovišti je možné i osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích:

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
 • na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 • Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk (USB flash disk nemusí být z důvodu bezpečnosti přijat).
 • Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Přijímané formáty datových zpráv:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).
Statické obrazové dokumenty:
 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.
Dynamické obrazové dokumenty:
 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.
Zvukové dokumenty:
 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.
Databáze:
 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Náležitosti doručování datových zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy:

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Ochrana osobních a citlivých údajů

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. shromaždují a zpracovávají osobní údaje žadatelů, uživatelů služeb (zástupců těchto osob) a poskytovatelů služeb (zaměstnanců a dalších osob organizace) na základě prohlášení osob o souhlasu se zpracováním osobních údajů a využíváním rodného čísla. Shromaždovány jsou pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné k výkonu poskytování služeb. Osobní údaje jsou organizací shromaždovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění nebo v souladu s právy a povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ze dne 14. 3. 2006 v platném znění.

Organizace zajišťuje bezpečnost osobních dat a ochranu před jejich zneužitím. Rodné číslo je zpracováváno pouze pro nezbytnou potřebu organizace. Je vedeno výhradně v agendách podléhajících zvláštnímu režimu zpracování a zabezpečení a řídí se dle ustanovení §13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění.

Osobní údaje jsou zpracovávány s cílem zabezpečit výkon služeb sociální péče v rozsahu a činnostech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ze dne 14 .3. 2006 v platném znění a vyhláškou, kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách. Jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy uzavřené k poskytování sociální péče a nezbytné péče zdravotní.

Příjemcem osobních dat jsou výhradně pověření zaměstnanci organizace, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu zákona a vnitrních předpisů organizace. Doba uchovávání osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vnitřními předpisy. Osobní údaje uživatelů služeb zpracovává organizace po dobu umístění a poskytování služby sociální péče až do doby archivace a skartace.