Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poskytovatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093
432 01 Kadaň

IČO: 46789910

Název zařízení: Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 6075842

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Sídliště 232, 431 56 Mašťov

Statutární zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka DSSKM p.o.

Kontakt: milakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 506, klapka 10

Vedoucí zařízení: Blanka Medvědová

Kontakt: medvedova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 477 477 081

Sociální pracovnice: Mgr. Jana Masopustová

Kontakt: masopustova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 397 221

Veřejný závazek

Posláním pobytové služby – Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mašťově je podpora osob, které se z důvodu zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Zachováváme jejich důstojnost a podporujeme jejich začleňování do společnosti. Svou činností usilujeme o zachování soběstačnosti a udržení běžného způsobu života. Při své činnosti využíváme veřejně dostupné instituce. Podporujeme klienty při rozšiřování přirozené vztahové sítě a upevňování vazeb v místním společenství. Podporujeme klienty ve společenském životě.

Cíle:

 • Podpora v soběstačnosti, udržení stávajících schopností a dovedností klientů,
 • Udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě klientů,
 • Spokojenost klientů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí,
 • Aktivizace klientů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účast na akcích pořádaných mimo Domov,
 • Podpora a rozvoj psycho - motorických schopností.

Okruh osob:

Osoby se zdravotním postižením od 44 – 64 let se sníženou soběstačností, kteří se v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Kapacita:

počet lůžek: 8

Zásady - principy poskytované sociální služby:

 • Zachování lidské důstojnosti – zaměstnanci dodržují etické kodexy, při svém jednání dodržují vnitřní pravidla a metodické pokyny spolu s listinou lidských práv a svobod, chovají se tak, aby nedocházelo k infantilizaci, zesměšňování, ponižování, nevhodnému oslovování zachovávají vždy a za každých podmínek lidskou důstojnost klientů.
 • Individuální přístup ke klientům – všichni zaměstnanci vychází z individuálních potřeb a zdravotního stavu jednotlivých klientů a je jim poskytnuta potřebná péče v potřebném rozsahu.
 • Aktivizace klientů – všichni klienti mají právo rozhodovat o svém volném čase, mají možnost využívat nabízené volnočasové aktivity, navštěvovat různé kulturní, sportovní nebo společenské akce, účastnit se výletů, v domově mohou využívat připojení k internetu.
 • Podpora klientů v samostatnosti – všichni zaměstnanci se snaží o zvyšování samostatnosti klientů, proto poskytují jen takovou péči, které je potřebná, podporují klienta v činnostech, které jsou schopni zvládnout.
 • Respektování lidských práv klientů – všichni zaměstnanci dodržují etické kodexy a chovají se tak, aby byla dodržena listina lidských práv a svobod.
 • Poskytování kvalitní služby – svým přístupem poskytují kvalitní službu a na základě pravidelných školení zavádí do praxe nové poznatky, které zvyšují kvalitu poskytované služby.

 

Další dokumenty

Žádost o poskytnutí sociální služby

 Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 

Informace k nástupu do Domova

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy alternativní

  Ceník  

Ceník alternativně

Domací řád Domova pro osoby se zdravotním postižením

Místní a časová dostupnost

Pravidla pro návštěvy

Zdravotní péče

Struktura domova

Leták

Fotogalerie domova

 

Kde službu najdete:

Sídliště 232, Mašťov