Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poskytovatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093
432 01 Kadaň

IČO: 46789910

Název zařízení: Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 6075842

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Sídliště 232, 431 56 Mašťov

Statutární zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka DSSKM p.o.

Kontakt: milakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 506, klapka 10

Vedoucí zařízení: Blanka Medvědová

Kontakt: medvedova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 477 477 081

Sociální pracovnice: Mgr. Jana Masopustová

Kontakt: masopustova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 397 221

Veřejný závazek

Posláním pobytové služby – Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mašťově je podpora osob, které se z důvodu zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Zachováváme jejich důstojnost a podporujeme jejich začleňování do společnosti. Svou činností usilujeme o zachování soběstačnosti a udržení běžného způsobu života. Při své činnosti využíváme veřejně dostupné instituce. Podporujeme uživatele při rozšiřování přirozené vztahové sítě a upevňování vazeb v místním společenství. Podporujeme uživatele ve společenském životě.

Cíle:

 1. Podpora v soběstačnosti, udržení stávajících schopností a dovedností uživatelů
 2. udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě uživatelů
 3. spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí
 4. aktivizace uživatelů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účast na akcích pořádaných mimo Domov
 5. Podpora a rozvoj psycho - motorických schopností

Okruh osob:

Osoby se zdravotním postižením od 44 – 64 let se sníženou soběstačností, kteří se v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Kapacita:

počet lůžek: 8

Základní činnosti, které se v DpS poskytují dle §49 zák.č.108/2006 Sb. o sociálních službách:

 1. Poskytování ubytování a stravy
 2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 3. Pomoc při osobní hygieně nebo vytváření podmínek pro osobní hygienu
 4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytované sociální služby:

 1. zachování lidské důstojnosti – zaměstnanci dodržují etické kodexy, při svém jednání dodržují vnitřní pravidla a metodické pokyny spolu s listinou lidských práv a svobod, chovají se tak, aby nedocházelo k infantilizaci, zesměšňování, ponižování, nevhodnému oslovování zachovávají vždy a za každých podmínek lidskou důstojnost uživatelů
 2. individuální přístup k uživatelům – všichni zaměstnanci vychází z individuálních potřeb, zdravotního a psychického stavu jednotlivých uživatelů a je jim poskytnuta potřebná péče v potřebném rozsahu
 3. aktivizace uživatelů – všichni uživatelé mají právo rozhodovat o svém volném čase, mají možnost využívat nabízené volnočasové aktivity, navštěvovat různé kulturní, sportovní nebo společenské akce, účastnit se výletů, v domově mohou využívat připojení k internetu za podpory a doprovodu ošetřujícího personálu
 4. podpora uživatelů v samostatnosti – všichni zaměstnanci se snaží o zvyšování samostatnosti uživatelů, proto poskytují jen takovou péči, které je potřebná, podporují uživatele v činnostech, které jsou schopni zvládnout
 5. respektování lidských práv uživatelů – všichni zaměstnanci dodržují etické kodexy a chovají se tak, aby byla dodržena listina lidských práv a svobod
 6. poskytování kvalitní služby – zaměstnanci svým přístupem poskytují kvalitní službu a na základě pravidelných školení zavádí do praxe nové poznatky, které zvyšují kvalitu poskytované služby

 

Další dokumenty

Žádost o poskytnutí sociální služby

 Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 

Doporučené vybavení uživatele při nástupu

Návrh smlouvy

Ceník úhrad za poskytované služby

Úhrady za pobyt a stravu alternativně

Ceník fakultativních služeb alternativně

Domací řád Domova pro osoby se zdravotním postižením

Místní a časová dostupnost

Pravidla pro návštěvy

Zdravotní péče

Struktura domova

Leták

Fotogalerie domova

 

Kde službu najdete:

Sídliště 232, Mašťov