Domovy pro seniory

Poskytovatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093
432 01 Kadaň

IČO: 46789910

Název zařízení: Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Druh služby: Domovy pro seniory

Identifikátor služby: 6916747

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Sídliště 232, 431 56 Mašťov

Statutární zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka DSSKM p.o.

Kontakt: milakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 506, klapka 10

Vedoucí zařízení: Blanka Medvědová

Kontakt: medvedova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 477 477 081

Sociální pracovnice: Mgr. Jana Masopustová

Kontakt: masopustova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 397 221

Veřejný závazek

Posláním pobytové služby – Domova pro seniory v Mašťově je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů. Podporujeme využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského života na základě jejich individuálních potřeb při zachování základních lidských práv a svobod.

Cíle:

 1. Udržení soběstačnosti, stávajících schopností a dovedností uživatelů
 2. Udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě uživatelů
 3. Spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí
 4. Aktivizace uživatelů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účast na akcích pořádaných mimo Domov

Okruh osob:

Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností nebo omezenou mobilitou, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku věku nebo zdravotního stavu a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Služba je určena seniorům od 65 let věku.

Kapacita:

počet lůžek: 42

Základní činnosti, které se v DpS poskytují dle §49 zák.č.108/2006 Sb. o sociálních službách:

 1. Poskytování ubytování a stravy
 2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 3. Pomoc při osobní hygieně nebo vytváření podmínek pro osobní hygienu
 4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 5. Sociálně terapeutické činnosti
 6. Aktivizační činnosti
 7. Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytované sociální služby:

 1. zachování lidské důstojnosti – zaměstnanci dodržují etické kodexy, při svém jednání dodržují vnitřní pravidla a metodické pokyny spolu s listinou lidských práv a svobod, chovají se tak, aby nedocházelo k infantilizaci, zesměšňování, ponižování, nevhodnému oslovování zachovávají vždy a za každých podmínek lidskou důstojnost uživatelů
 2. individuální přístup k uživatelům – všichni zaměstnanci vychází z individuálních potřeb a zdravotního stavu jednotlivých uživatelů a je jim poskytnuta potřebná péče v potřebném rozsahu
 3. aktivizace uživatelů – všichni uživatelé mají právo rozhodovat o svém volném čase, mají možnost využívat nabízené volnočasové aktivity, navštěvovat různé kulturní, sportovní nebo společenské akce, účastnit se výletů, v domově mohou využívat připojení k internetu
 4. podpora uživatelů v samostatnosti – všichni zaměstnanci se snaží o zvyšování samostatnosti uživatelů, proto poskytují jen takovou péči, které je potřebná, podporují uživatele v činnostech, které jsou schopni zvládnout
 5. respektování lidských práv uživatelů – všichni zaměstnanci dodržují etické kodexy a chovají se tak, aby byla dodržena listina lidských práv a svobod
 6. poskytování kvalitní služby – svým přístupem poskytují kvalitní službu a na základě pravidelných školení zavádí do praxe nové poznatky, které zvyšují kvalitu poskytované služby

 

Další dokumenty

Žádost o poskytnutí sociální služby

Vyjádření lékaře o zdravotnim stavu

Doporučené vybavení uživatele při nástupu

Návrh smlouvy

Ceník úhrad za poskytované služby

Úhrady za pobyt a stravu alternativně

Ceník fakultativních služeb alternativně

Domácí řád Domova pro seniory

Místní a časová dostupnost

Pravidla pro návštěvy

Zdravotní péče

Struktura domova

Leták

Fotogalerie domova

 

Kde službu najdete:

Mašťov Sídliště 232