Domov pro osoby se zdravotním postižením (Kadaň, Dvořákova 1128)

 

Poskytovatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093
Kadaň 432 01

IČO: 46789910

Název zařízení: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 5935431

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Dvořákova 1128, 432 01 Kadaň

Statutární zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka DSSKM p.o.

Kontakt: milakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 506, klapka 10

Vedoucí zařízení: Dagmar Bečvářová, DiS.

Kontakt: becvarova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 462

Sociální pracovnice: Veronika Walterová, DiS.

Kontakt: walterova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 331 676

Poslání:

Posláním DOZP Kadaň, ul. Dvořákova, je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením a jiným zdravotním postižením, kterým není možné zajistit péči v jejich rodinném prostředí nebo prostřednictvím jiných služeb.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Posláním je dále působit na osoby tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální vztahy zajištěny možnosti a podmínky využívat běžně dostupné veřejné zdroje.

 I.

Cíle:

 • Poskytovat takovou míru podpory a péče, aby mohl uživatel žít důstojným způsobem života.
 • Vytvářet uživatelům pocit bezpečí a jistoty.
 • Vést a podporovat uživatele k využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení.
 • Zapojovat uživatele do společnosti mimo zařízení (spolupráce s jinými organizacemi ve městě, využívání kulturních zařízení).
 • Podporovat kontakt uživatelů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli.
 • Nabízet aktivní trávení volného času formou užitečných činností, za podpory a pomoci pracovníků organizace, které vedou ke spokojenosti uživatele. 

Okruh osob:

Osoby s mentálním postižením a osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 3 do 43 let věku. Osobám ve věkové kategorii nad 43 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 43 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení ještě před dosažením této věkové hranice).

II.

Cíle:

 • Uživatelům vytvořit prostředí, ve kterém budou akceptovány zvláštnosti jejich chování.
 • Vytvořit příjemný a podnětný domov, zajistit pocit bezpečí a jistoty.
 • Zajistit uživatelům dostatek soukromí.
 • Poskytovat takovou míru podpory a péče, aby mohli uživatelé žít důstojným způsobem života a začleňovat se do společnosti mimo zařízení.
  • Nabídnout uživatelům vhodné aktivity, podle individuálních zájmů.
  • Podporovat uživatele ve vzdělávání s ohledem na věk a jejich vůli.
  • Motivovat uživatele k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti na službě.
  • Podporovat kontakt uživatelů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli.
  • Podporovat uživatele k rozvoji a udržení schopností, dovedností a znalostí a jejich využití v běžném životě.

Okruh osob:

Osoby s jiným zdravotním postižením – osoby s poruchou autistického spektra. Služba je poskytována osobám od 3 do 26 let věku. 

Služby neposkytujeme osobám:

S psychiatrickou diagnózou, která by narušovala život ostatních uživatelů (psychotická onemocnění, sexuální deviace, agresivita). 
Osobám, které nespadají do cílové skupiny.
Nejsme schopni poskytnout sociální službu osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje přijetí – akutní infekční onemocnění.
 

Kapacita zařízení:

počet lůžek: 35

Zásady - principy:

 • Respektování důstojnosti a soukromí uživatelů – ve vztahu k uživatelům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí uživatele.
 • Zásada dodržování práv uživatelů – všichni pracovníci respektují osobní svobodu a volbu uživatelů, kladou důraz na ochranu práv uživatelů, jejich autonomii a diskrétnost poskytovaných služeb, bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost.
 • Respektování práva na vzdělání uživatelů.
  • Individuální přístup a respektování osobnosti uživatelů - po dohodě s uživatelem se stanovují cíle, kterých chce uživatel dosáhnout a klíčový pracovník je mu nápomocen v jejich uskutečňování. Naplňování jednotlivých cílů uživatele je pravidelně vyhodnocováno.
  • Motivování uživatelů k využívání aktivizačních činností nabízených v rámci sociální služby (ergoterapie, canisterapie, plavání, výlety, kulturní vyžití, atd.).
  • Posilování sociálního začleňování uživatelů do společnosti – využíváme veřejně dostupných služeb, kulturních zařízení, vzdělávacích institucí a organizací ve městě, které uživatelé navštěvují samostatně nebo v doprovodu personálu. 
  • Podpora rozvoje samostatnosti  - uživatelé jsou podporováni dle individuálních schopností a potřeb k zvládnutí úkonů běžné péče o svou osobu, aby se předešlo úplné závislosti na poskytované službě.
  • Zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků, profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků.
  • Poskytování sociální služby v náležité kvalitě – pravidelným hodnocením. 

 

Další dokumenty

Žádost o přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

Posudek_lékaře_DOZP

Návrh smlouvy děti

Návrh smlouvy děti alternativní

Návrh smlouvy dospělí

Návrh smlouvy dospělí alternativní

 Domácí řád

  Místní a časová dostupnost  

 Pravidla pro návštěvy rodinných příslušníků 

Metodický pokyn pro návštěvy

Zdravotní péče

Fotogalerie Domova

Leták

Ceník

Ceník alternativní

 

         „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“
    
                                                                       Einstein

Mapa kde nás najdete:

ul. Dvořákova 1128 (kliněte na mapu a budete přesměrování na daný odkaz na mapy.cz)