Domov pro osoby se zdravotním postižením (Kadaň, Dvořákova 1128)

Poskytovatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093
432 01 Kadaň

IČO: 46789910

Název zařízení: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 5935431

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Dvořákova 1128, 432 01 Kadaň

Statutární zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka DSSKM p.o.

Kontakt: milakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 506, klapka 10

Vedoucí zařízení: Dagmar Bečvářová, DiS.

Kontakt: becvarova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 462

Sociální pracovnice: Veronika Walterová, DiS.

Kontakt:  walterova(zavináč)dsskm.cz 

Telefon: 474 331 676

Veřejný závazek

Posláním DOZP Kadaň, ul. Dvořákova, je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením a jiným zdravotním postižením, kterým není možné zajistit péči v jejich rodinném prostředí nebo prostřednictvím jiných služeb.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Posláním je dále působit na osoby tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální vztahy zajištěny možnosti a podmínky využívat běžně dostupné veřejné zdroje.

I.

Cíle:

 • Poskytovat takovou míru podpory a péče, aby mohl klient žít důstojným způsobem života.
 • Vytvářet klientům pocit bezpečí a jistoty.
 • Vést a podporovat klienty k využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení.
 • Zapojovat klienty do společnosti mimo zařízení (spolupráce s jinými organizacemi ve městě, využívání kulturních zařízení).
 • Podporovat kontakt klientů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli.
 • Nabízet aktivní trávení volného času formou užitečných činností, za podpory a pomoci zaměstnanců organizace, které vedou ke spokojenosti klienta.

Okruh osob:

Osoby s mentálním postižením a osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 3 do 43 let věku. Osobám ve věkové kategorii nad 43 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 43 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení ještě před dosažením této věkové hranice).

Kapacita:

počet lůžek:25 (trvale je vyčleněno jedno lůžko jako případná izolace s možností poskytování dispenzární péče v případě prokázání infekčního epidemiologického onemocnění u ubytovaných klientů)

II.

Cíle:

 • Klientům vytvořit prostředí, ve kterém budou akceptovány zvláštnosti jejich chování.
 • Vytvořit příjemný a podnětný domov, zajistit pocit bezpečí a jistoty.
 • Zajistit klientům dostatek soukromí.
 • Poskytovat takovou míru podpory a péče, aby mohli klienti žít důstojným způsobem života a začleňovat se do společnosti mimo zařízení.
 • Nabídnout klientům vhodné aktivity, podle individuálních zájmů.
 • Podporovat klienty ve vzdělávání s ohledem na věk a jejich vůli.
 • Motivovat klienty k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti na službě.
 • Podporovat kontakt klientů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli.
 • Podporovat klienty k rozvoji a udržení schopností, dovedností a znalostí a jejich využití v běžném životě.

Okruh osob:

Osoby s jiným zdravotním postižením – osoby s poruchou autistického spektra. Služba je poskytována osobám od 3 do 18 let věku. Osobám ve věkové kategorii nad 18 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 18 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení ještě před dosažením této věkové hranice).

Kapacita:

počet lůžek: 6

Zásady - principy poskytované sociální služby:

 • Respektování důstojnosti a soukromí klientů – ve vztahu ke klientům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí klienta.
 • Zásada dodržování práv klientů – všichni zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu klientů, kladou důraz na ochranu práv klientů, jejich autonomii a diskrétnost poskytovaných služeb, bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost.
 • Respektování práva na vzdělání klientů.
 • Individuální přístup a respektování osobnosti klientů - po dohodě s klientem se stanovují cíle, kterých chce klient dosáhnout a klíčový pracovník je mu nápomocen v jejich uskutečňování. Naplňování jednotlivých cílů klienta je pravidelně vyhodnocováno.
 • Motivování klientů k využívání aktivizačních činností nabízených v rámci sociální služby (ergoterapie, canisterapie, plavání, výlety, kulturní vyžití, atd.).
 • Posilování sociálního začleňování klientů do společnosti – využíváme veřejně dostupných služeb, kulturních zařízení, vzdělávacích institucí a organizací ve městě, které klienti navštěvují samostatně nebo v doprovodu zaměstnanců. 
 • Podpora rozvoje samostatnosti - klienti jsou podporováni dle individuálních schopností a potřeb k zvládnutí úkonů běžné péče o svou osobu, aby se předešlo úplné závislosti na poskytované službě.
 • Zajištění celoživotního vzdělávání zaměstnanců, profesionální přístup kvalifikovaných zaměstnanců.
 • Poskytování sociální služby v náležité kvalitě – pravidelným hodnocením.

 

Další dokumenty

Žádost o posktytování sociální služby

Vyjádření lékaře

Potvrzení o školní docházce

 

Návrh smlouvy děti

 

Návrh smlouvy děti alternativní

Návrh smlouvy dospělí

Návrh smlouvy dospělí alternativní

 Ceník 

Ceník alternativní

Domácí řád

  Místní a časová dostupnost  

  Pravidla pro návštěvy 

Zdravotní péče

Fotogalerie Domova

Leták

 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“

Einstein

Kde službu najdete:

ul. Dvořákova 1128