Domov pro osoby se zdravotním postižením (Kadaň, Dvořákova 1128)

Poskytovatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093
432 01 Kadaň

IČO: 46789910

Název zařízení: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Identifikátor služby: 5935431

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Dvořákova 1128, 432 01 Kadaň

Statutární zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka DSSKM p.o.

Kontakt: milakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 506, klapka 10

Vedoucí zařízení: Dagmar Bečvářová, DiS.

Kontakt: becvarova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 462

Sociální pracovnice: Karolína Jersáková, DiS.

Kontakt: jersakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 477 477 082

Veřejný závazek

Posláním DOZP Kadaň, ul. Dvořákova, je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením a jiným zdravotním postižením, kterým není možné zajistit péči v jejich rodinném prostředí nebo prostřednictvím jiných služeb.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Posláním je dále působit na osoby tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální vztahy zajištěny možnosti a podmínky využívat běžně dostupné veřejné zdroje.

I.

Cíle:

 • Poskytovat takovou míru podpory a péče, aby mohl klient žít důstojným způsobem života.
 • Vytvářet klientům pocit bezpečí a jistoty.
 • Vést a podporovat klienty k využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení.
 • Zapojovat klienty do společnosti mimo zařízení (spolupráce s jinými organizacemi ve městě, využívání kulturních zařízení).
 • Podporovat kontakt klientů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli.
 • Nabízet aktivní trávení volného času formou užitečných činností, za podpory a pomoci zaměstnanců organizace, které vedou ke spokojenosti klienta.

Okruh osob:

Osoby s mentálním postižením a osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 3 do 43 let věku. Osobám ve věkové kategorii nad 43 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 43 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení ještě před dosažením této věkové hranice).

Kapacita:

počet lůžek:25 (trvale je vyčleněno jedno lůžko jako případná izolace s možností poskytování dispenzární péče v případě prokázání infekčního epidemiologického onemocnění u ubytovaných klientů)

II.

Cíle:

 • Klientům vytvořit prostředí, ve kterém budou akceptovány zvláštnosti jejich chování.
 • Vytvořit příjemný a podnětný domov, zajistit pocit bezpečí a jistoty.
 • Zajistit klientům dostatek soukromí.
 • Poskytovat takovou míru podpory a péče, aby mohli klienti žít důstojným způsobem života a začleňovat se do společnosti mimo zařízení.
 • Nabídnout klientům vhodné aktivity, podle individuálních zájmů.
 • Podporovat klienty ve vzdělávání s ohledem na věk a jejich vůli.
 • Motivovat klienty k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti na službě.
 • Podporovat kontakt klientů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli.
 • Podporovat klienty k rozvoji a udržení schopností, dovedností a znalostí a jejich využití v běžném životě.

Okruh osob:

Osoby s jiným zdravotním postižením – osoby s poruchou autistického spektra. Služba je poskytována osobám od 3 do 18 let věku. Osobám ve věkové kategorii nad 18 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 18 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení ještě před dosažením této věkové hranice).

Kapacita:

počet lůžek: 6

Zásady - principy poskytované sociální služby:

 • Respektování důstojnosti a soukromí klientů – ve vztahu ke klientům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí klienta.
 • Zásada dodržování práv klientů – všichni zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu klientů, kladou důraz na ochranu práv klientů, jejich autonomii a diskrétnost poskytovaných služeb, bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost.
 • Respektování práva na vzdělání klientů.
 • Individuální přístup a respektování osobnosti klientů - po dohodě s klientem se stanovují cíle, kterých chce klient dosáhnout a klíčový pracovník je mu nápomocen v jejich uskutečňování. Naplňování jednotlivých cílů klienta je pravidelně vyhodnocováno.
 • Motivování klientů k využívání aktivizačních činností nabízených v rámci sociální služby (ergoterapie, canisterapie, plavání, výlety, kulturní vyžití, atd.).
 • Posilování sociálního začleňování klientů do společnosti – využíváme veřejně dostupných služeb, kulturních zařízení, vzdělávacích institucí a organizací ve městě, které klienti navštěvují samostatně nebo v doprovodu zaměstnanců. 
 • Podpora rozvoje samostatnosti - klienti jsou podporováni dle individuálních schopností a potřeb k zvládnutí úkonů běžné péče o svou osobu, aby se předešlo úplné závislosti na poskytované službě.
 • Zajištění celoživotního vzdělávání zaměstnanců, profesionální přístup kvalifikovaných zaměstnanců.
 • Poskytování sociální služby v náležité kvalitě – pravidelným hodnocením.

 

Další dokumenty

Žádost o posktytování sociální služby

Posudek_lékaře

Potvrzení o školní docházce

Návrh smlouvy děti

Návrh smlouvy děti alternativní

Návrh smlouvy dospělí

Návrh smlouvy dospělí alternativní

Domácí řád

  Místní a časová dostupnost  

 Pravidla pro návštěvy rodinných příslušníků 

Metodický pokyn pro návštěvy

Zdravotní péče

Fotogalerie Domova

Leták

Ceník

Ceník alternativní

 

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“

Einstein

Kde službu najdete:

ul. Dvořákova 1128