Domovy se zvláštním režimem Mašťov

Poskytovatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093
432 01 Kadaň

IČO: 46789910

Název zařízení: Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Druh služby: Domovy se zvláštním režimem

Identifikátor služby: 7012291

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Sídliště 232, 431 56 Mašťov

Statutární zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka DSSKM p.o.

Kontakt: milakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 506, klapka 10

Vedoucí zařízení: Blanka Medvědová

Kontakt: medvedova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 477 477 081

Sociální pracovnice: Mgr. Jana Masopustová

Kontakt: masopustova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 397 221

Veřejný závazek

Posláním pobytové služby – Domova se zvláštním režimem v Mašťově je podpora osob, které se z důvodu zdravotního stavu - demence a osobám, které v důsledku reformy psychiatrické péče opouštějí psychiatrické léčebny, ocitli v nepříznivé situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů, využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb klientů, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského života. Udržujeme a rozvíjíme jejich psycho-motorické schopnosti. U osob propuštěných z psychiatrické léčebny se snažíme o zvyšování kompetencí, těchto osob a jejich možný návrat do přirozeného sociálního prostředí.

I.

Cíle:

 • Podpora v soběstačnosti, udržení stávajících schopností a dovedností klientů,
 • Udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě klientů,
 • Spokojenost klientů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí,
 • Aktivizace klientů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účast na akcích pořádaných mimo Domov,
 • Podpora a rozvoj psycho – motorických schopností.

Okruh osob:

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním, tj. s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence od 44 let věku.

Služby neposkytujeme:

osobám s chronickým duševním onemocněním /schizofrenie/
osobám závislým na návykových látkách /drogy, alkohol – aktivní fáze/

Kapacita:

počet lůžek: 18

II:

Cíle:

 • Podpora v soběstačnosti, udržení a rozvoj stávajících schopností a dovedností klientů,
 • Udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě klientů,
 • Spokojenost klientů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí,
 •  
 • Aktivizace klientů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účast na akcích pořádaných mimo Domov,
 •  
 • Podpora a rozvoj psycho - motorických schopností.
 • Podpora a rozvoj hospodaření s finančními prostředky.

Okruh osob:

Služba je určena osobám s neurotickým onemocněním, s organickou poruchou osobnosti, s obsedantně kompulzivní poruchou nebo mánio -  depresivní poruchou bez sklonu k suicidiu od 44 let věku.

Službu poskytujeme pouze:

 • osobám, které v důsledku reformy psychiatrické péče opouštějí psychiatrické léčebny a i přes pomoc multidisciplinárních týmů v rámci Center duševního zdraví potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí,
 • osobám, které prošly systémem multidisciplinárního týmů v rámci Centra duševního zdraví za předpokladu, že byly vyčerpány veškeré možnosti, tedy i návazné služby jako jsou např. služby následné péče.

Službu neposkytujeme:

 • osobám závislým na návykových látkách /drogy, alkohol – aktivní fáze/,
 • osobám se schizofrenií,
 • osobám s psychotickými poruchami,
 • osobám s poruchami příjmu potravy,
 • osobám se specifickými poruchami osobnosti,
 • osobám s poruchami chování a emocí,
 • osobám s úzkostnými poruchami.

Kapacita:

počet lůžek: 2

Zásady – principy poskytované sociální služby:

 • Zachování lidské důstojnosti – zaměstnanci dodržují etické kodexy, při svém jednání dodržují vnitřní pravidla a metodické pokyny spolu s listinou lidských práv a svobod, chovají se tak, aby nedocházelo k infantilizaci, zesměšňování, ponižování, nevhodnému oslovování zachovávají vždy a za každých podmínek lidskou důstojnost klientů.
 • Individuální přístup ke klientům – všichni zaměstnanci vychází z individuálních potřeb a zdravotního stavu jednotlivých klientů a je jim poskytnuta potřebná péče v potřebném rozsahu.
 • Aktivizace klientů – všichni klienti mají právo rozhodovat o svém volném čase, mají možnost využívat nabízené volnočasové aktivity, navštěvovat různé kulturní, sportovní nebo společenské akce, účastnit se výletů, v domově mohou využívat připojení k internetu.
 • Podpora klientů v samostatnosti – všichni zaměstnanci se snaží o zvyšování samostatnosti klientů, proto poskytují jen takovou péči, které je potřebná, podporují klienta v činnostech, které jsou schopni zvládnout.
 • Respektování lidských práv klientů – všichni zaměstnanci dodržují etické kodexy a chovají se tak, aby byla dodržena listina lidských práv a svobod.
 • Poskytování kvalitní služby – svým přístupem poskytují kvalitní službu a na základě pravidelných školení zavádí do praxe nové poznatky, které zvyšují kvalitu poskytované služby.

 

Další dokumenty

Žádost o poskytnutí sociální služby

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu

Informace k nástupu do Domova

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy alternativně

Ceník

Ceník alternativně

Domácí řád Domova se zvláštním režimem 

Místní a časová dostupnost

Pravidla pro návštěvy

Zdravotní_péče

Leták

Fotogalerie domova

 

Kde službu najdete:

Sídliště 232, Mašťov