Domovy se zvláštním režimem Mašťov

Poskytovatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Březinova 1093
432 01 Kadaň

IČO: 46789910

Název zařízení: Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Druh služby: Domovy se zvláštním režimem

Identifikátor služby: 7012291

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Sídliště 232, 431 56 Mašťov

Statutární zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka DSSKM p.o.

Kontakt: milakova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 334 506, klapka 10

Vedoucí zařízení: Blanka Medvědová

Kontakt: medvedova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 477 477 081

Sociální pracovnice: Mgr. Jana Masopustová

Kontakt: masopustova(zavináč)dsskm.cz

Telefon: 474 397 221

Veřejný závazek

Posláním pobytové služby – Domova se zvláštním režimem v Mašťově je podpora uživatelů, kteří se z důvodu zdravotního stavu  - demence, ocitli v nepříznivé situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů, využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského života. Udržujeme a rozvíjíme jejich psycho - motorické schopnosti.

Cíle:

 1. podpora v soběstačnosti, udržení stávajících schopností a dovedností uživatelů
 2. udržení a rozšíření stávající základní vztahové sítě uživatelů
 3. spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí
 4. aktivizace uživatelů – zapojení do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účast na akcích pořádaných mimo Domov
 5. podpora a rozvoj psycho – motorických schopností

Okruh osob:

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním Alzheimerova demence nebo jiným typem demence od 44 let věku.

Služby neposkytujeme:

osobám s chronickým duševním onemocněním /schizofrenie/
osobám závislým na návykových látkách /drogy, alkohol – aktivní fáze/

Kapacita:

počet lůžek: 20

Zásady poskytované sociální služby:

 1. zachování lidské důstojnosti – zaměstnanci dodržují etické kodexy, při svém jednání dodržují vnitřní pravidla a metodické pokyny spolu s listinou lidských práv a svobod, chovají se tak, aby nedocházelo k infantilizaci, zesměšňování, ponižování, nevhodnému oslovování zachovávají vždy a za každých podmínek lidskou důstojnost uživatelů
 2. individuální přístup k uživatelům – všichni zaměstnanci vychází z individuálních potřeb, zdravotního a psychického stavu jednotlivých uživatelů a je jim poskytnuta potřebná péče v potřebném rozsahu
 3. aktivizace uživatelů – všichni uživatelé mají právo rozhodovat o svém volném čase, mají možnost využívat nabízené volnočasové aktivity, navštěvovat různé kulturní, sportovní nebo společenské akce, účastnit se výletů, v domově mohou využívat připojení k internetu za podpory a doprovodu ošetřujícího personálu
 4. podpora uživatelů v samostatnosti – všichni zaměstnanci se snaží o zvyšování samostatnosti uživatelů, proto poskytují jen takovou péči, které je potřebná, podporují uživatele v činnostech, které jsou schopni zvládnout
 5. respektování lidských práv uživatelů – všichni zaměstnanci dodržují etické kodexy a chovají se tak, aby byla dodržena listina lidských práv a svobod
 6. poskytování kvalitní služby – svým přístupem poskytují kvalitní službu a na základě pravidelných školení zavádí do praxe nové poznatky, které zvyšují kvalitu poskytované služby

Základní činnosti, které se v DpS poskytují dle § 49 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

 1. poskytování ubytování a stravy
 2. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 3. pomoc při osobní hygieně nebo vytváření podmínek pro osobní hygienu
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Další dokumenty

Žádost o poskytnutí sociální služby

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu

Doporučené vybavení uživatele při nástupu

Návrh smlouvy

Ceník úhrad za poskytované služby

Úhrady za pobyt a stravu alternativně

Ceník fakultativních služeb alternativně

Domácí řád Domova se zvláštním režimem 

Místní a časová dostupnost

Pravidla pro návštěvy

Zdravotní_péče

 

Leták

Fotogalerie domova

 

Kde službu najdete:

Sídliště 232, Mašťov